Anime Classics, Del 2

Introductory KAMISHIBAI: ”Hoop Yosei”.

Tillbaka till programtablån

Original Title / Translated Title Information

1 Dobutsu Sumo Taikai

Animal Sumo

1931

Original Soundtrack

2 Sora no Momotaro

Momotaro’s Sky Adventure

1931

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Yokohama Cinema

Director and drawings: Yasuji Murata

Script & original story: Chuzo Aoji

Music accompaniment: Nihon Victor Orchestra


3 Cho no Sainan

The Unlucky Butterfly

1931

Sound: Talkie


4 Nezumi no Rusuban

Home Alone Mice

1931

Record Talkie

Production Company: Oishi Kosai Eiga

Producer and Director: Ikuo Oishi


5 Haru no Uta

Spring Song

1931 or 1932

Original Soundtrack

Production Company: Chiyogami Eigasha

Producer: Noburo Ofuji


6 Umi no Momotaro

Momotaro’s Underwater

Adventure

1932

Original Soundtrack

Production Company: Yokohama Cinema

Script & original story: Chuzo Aoji

Drawings: Yasuji Murata


7 Oatari Sora no Entaku

The Plane Cabby’s Lucky Day

1932

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Kyoryoku Eigasha

Director and drawings: Teizo Kato

Cinematography: Kiyoji Nishikura


8 Dankichi-jima no Olympic Taikai

Olympic Games on Dankichi

Island

1932

Original Soundtrack


9 Dobutsu-mura no Sports Day

Sports Day at Animal Village

1932

Benshi narration: Midori Sawato

Script & original story: Chuzo Aoji

Drawings: Yasuji Murata


10 Sanko to Tako: Hyakuman-ryo

Chinsodo

Sanko and the Octopus:

A Fight Over a Fortune

1933

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Yokohama Cinema

Drawings: Yasuji Murata


11 Hibari no Yadogae

The Larks’ Moving Day

1933

Original Soundtrack

Production Company: Yokohama Cinema

Director and drawings: Yasuji Murata

Script & original story: Chuzo Aoji?


12 Shojoji no Tanuki-bayashi

Belly Drum Dance at Shojoji

Temple

Unknown

Record Talkie

Producer: Ikuo Oishi

Lyrics: Ujo Noguchi

Musical composition: Shinpei Nakayama


13 Norakuro Nitohei: Kyoren no

Maki/Enshu no Maki

Private 2nd Class Norakuro

1933

Benshi narration: Shuichi Makino

Director and drawings: Yasuji Murata

Script: Chuzo Aoji

Original story: Suiho Tagawa