Anime Classics, Del 3

Introductory KAMISHIBAI: ”Hiro-chan”

Tillbaka till programtablån

Original Title / Translated Title Information

1 Norakuro Gocho

Corporal Norakuro

1934

Benshi narration: Shuichi Makino

Production Company: Yokohama Cinema

Director and drawings: Yasuji Murata

Script: Chuzo Aoji

Original story: Suiho Tagawa

Music accompaniment: Colombia orchestra

Conductor: Ryozo Sugita


2 Dekobo no Jidosha Ryoko

Dekobo the Big Head’s Road Trip

Unknown

Record Talkie


3 Osaru no Sankichi: Totsugekitai

Sankichi the Monkey:

The Storm Troopers

1934

Original Soundtrack

Production Company: Nihon Manga Film Kenkyujo

Distributor: Towa Shoji

Director and drawings: Mitsuyo Seo

Music composition: Tetsuo Nishigaki

Sound recording: Koichi Sugii


4 Tengu Taiji

Hyoei and Heibei’s

Tengu Hunt

1934

Talkie

Production Company: Chiyogami Eigasha

Drawings: Noburo Ofuji


5 Issun-boshi: Chibisuke Monogatari

Tiny Chibisuke’s Big Adventure

1935

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Asahi Busssan Goshi Gaisha Eigabu

Director and drawings: Mitsuyo Seo

Lyrics: Konami Iwatani

Musical composition: Torazo Tamura


6 Umi no Mizu wa Naze Karai

Why is the Sea Water Salty?

1935

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Yokohama Cinema

Drawings: Yasuji Murata

Original story: Chuzo Aoji


7 Ta-chan no Kaitei Ryoko

Ta-chan’s Underwater Adventure

1935

Original Soundtrack

Director: Kenzo Masaoka

Drawings: Masao Kumakawa, Ryotaro Kuwata, Kawashima

Original story and music arrangement: Jiro Hitachi

Cinematography: Seiichi Harada

Musical accompaniment: Masaoka Eiga Music Department

Recording: J.O. Talkie Studio


8 Ninjutsu Hinotama Kozo: Edo no Maki

Ninja Fireball in Edo

1935

Original Soundtrack

Production Company: Nittkatsu

(Kyoto Satsueijo Manga-bu)

Director: Yoshi Tanaka

Drawings: Shichima Sakai, Hiroro Nagahisa, Shunichi Funaki

Music: Yoshinobu Shiraki


9 Shojoji no Tanuki-bayashi Ban

Danemon (Benshi version)

Danemon’s Monster Hunt at Shojoji

(Benshi version)

1935

Benshi narration: Midori Sawato

Script: Kazuhiro Masuda

Drawings: Yoshitaro Kataoka


10 Shojoji no Tanuki-bayashi Ban Danemon

(Original version)

Danemon’s Monster Hunt at Shojoji

(Original version)

1935

Talkie


11 Hinomaru Hatanosuke: Bakemono-

Yashiki no Maki

Hatanosuke and the Haunted

House

Unknown

Benshi narration: Midori Sawato

Original story: Kikuo Nakajima


12 Hinomaru Hatanosuke: Inazuma-gumi

Tobatsu no Maki

Hatanosuke Takes Down

the Inazuma Gang

Unknown

Benshi narration: Midori Sawato

Original story: Kikuo Nakajima


13 Izakaya no Ichiya

Over a Drink

1936

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Yokohama Cinema

Director and drawings: Yasuji Murata

Original story: Junta Ima

Music composition: Masao Koga

Music arrangement & conductor: Ryozo Sugita

Music: Teichiku Orchestra


14 Osaru no Kantai

The Monkey Fleet

1936

Original Soundtrack

Production Company: Yokohama Cinema

Original story: Hobun Ito

Script: Chuzo Aoji

Director and drawings: Manzo Miyashita


15 Ohisama to Kaeru

The Sun and the Frogs

1936

Original Soundtrack

Production Company: Yokohama Cinema

Original story: Shozo Sugiyama

Script: Chuzo Aoji

Director and drawings: Manzo Miyashita


16 Suzume no Oyado

The Sparrows’ Lodge

1936

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Oku Shokai

Distribution: Towa Shoji Eiga-bu

Director: Kenzo Masaoka

Drawings: Masao Kumagawa