Anime Classics, Del 4

Introductory KAMISHIBAI: Lion-ji: ”Uchujin Shurai no Maki”

Tillbaka till programtablån

Original Title / Translated Title Information

1 Furudera no Obake-sodo

Taro’s Monster Hunt

1936

Talkie

 


2 Hinomaru Taro: Musha Shugyo no Maki

Taro’s Early Training Days

1936

Benshi narration: Shunsui Matsuda

Production Company: Sanko Shokai Eiga-bu

Drawings and cinematography: Hiromasa Suzuki

Drawings: Atsushi Suzuki


3 Mabo no Daikyoso

Mabo’s Big Race

1936

Original Soundtrack


4 Mabo no Kinoshita Tokichiro

Mabo as Tokichiro Kinoshita

1938

Talkie


5 Oyoge ya Oyoge

Swim, Monkey, Swim!

1939

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Asahi Eiga Renmei

Original story: Bunzaburo Banno

Drawings: Ikuo Oishi


6 Kangaroo no Tanjobi

Baby Kangaroo’s Birthday Surprise

1940

Benshi narration: Midori Sawato

Production Company: Nihon Eiga Kagaku Kenkyujo

Distribution: Fukuda Shokai

Original story: Ayako Kimura

Cinematography: Kakusan Kimura

Music: Eisaku Takemasa

Original drawings: Masao Kumagawa

Animation: Ryotaro Kuwata, Kenji Doi, Ko Okamoto, Sho Yoshimura


7 Osaru no Sankichi: Bokusen

Sankichi the Monkey:

The Air Combat

1942

Original Soundtrack

Production Company: Nihon Manga Film Kenkyujo

Director and drawings: Yoshitaro Kataoka


8 Kuma ni Kuwarenu Otoko

The Bear Dodger

1948

Talkie (Operetta)

Production Company: Sanko Eigasha

Drawings: Noburo Ofuji


9 Gulliver Funtoki

Gulliver’s Great Activities

1950

Talkie

Production Company: Kindai Eigasha

Producer : Masao Tsukimura

Planning : National Tax Agency

Director: Tokio Kuroda

Cinematography: Shigeyuki Ozawa


10 Dobutsu-mura no Daisodo

The Animal Village in Trouble

Unknown

Talkie

Drawings: Sanae Yamamoto


11 Boken Dankichi: Hyoryu no Maki

Dankichi on a Tropical Island

Unknown

Original Soundtrack

Original story: Keizo Shimada


12 Norakuro Shoi: Nichiyobi no Kaijiken

2nd Lieutenant Norakuro

Sunday Magic

Unknown

Benshi narration: Midori Sawato

Original story: Suiho Tagawa


13 Kaitei no Bokun

The Underwater Tyrant

Unknown

Original Soundtrack


14 Ahiru no Otegara

The Duckling Saves the Day

Unknown

Original Soundtrack